• 0541 772 57 56

  • info@farmakoy.com

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

Siz kıymetli ziyaretçilerimizin özel bilgilerini korumak FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi için çok önemlidir. FARMAKÖY, FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi’ne ait bir inşaat kooperatifi projesidir. FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi (“FARMAKÖY”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır . 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Kooperatifimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi, ilgi duyduğunuz FARMAKÖY projesine ilişkin olarak, sizlere bilgi sağlamak, söz konusu projenin avantajları konusunda sizleri aydınlatmak, bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak, Kooperatifimiz tarafından sunulan proje ve hizmetleri sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önermek, Kooperatifimizin ve  iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek, Kooperatifimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve izinli pazarlama faaliyetini yürütmek amacıyla aşağıda kategorileri belirtilen kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

  • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad vb.)
  • Mesleki Bilgiler
  • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz)
  • Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan gerekli diğer kişisel veriler toplanabilmektedir.)

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla hizmet alınan taraflarla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, proje ortaklarımızla, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında, şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi, raporlama ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi’nin ve Kooperatifimizin projesi olan Farmaköy’ün hak ve menfaatlerinin savunulması gerektiğinde de avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Kooperatifimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

1/2

 

Tarih: 01.01.2021 Versiyon :03

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

  1. a)  Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  2. b)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  1. c)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  2. d)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  3. e)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, FARMAKENT Eczacılar Konut Yapı Kooperatifi’ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna www.farmakoy.com adresli internet sitemizden ulaşabilirsiniz.